Privacy Policy

We helpen jou aan die dijk van een baan

Oris Project Support B.V. vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Daarom willen wij open en eerlijk zijn met wat we met uw persoonsgegevens doen. Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In onze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Oris Project Support B.V. (handelsnaam Oris Flex) detacheert personeel in Nederland. Oris Project Support b.v. is de beheerder van uw persoonsgegevens die u ons actief hebt verstrekt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging volgens de AVG.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Wij bewaren ontvangen persoonsgegevens, alleen zo lang als strikt noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen verrichten, dan wel zolang als de toestemming is gegeven door de (oud) klant. De gegevens worden in onze systemen Easyflex, Exact, Salesforce en Outlook opgenomen. Indien u van mening bent dat Oris Project Support B.V. uw gegevens niet correct verzamelt, beheert of verwerkt, kunt u een klacht bij ons indienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheerder persoonsgegevens

Oris Project Support B.V.
Pieter Oosterhuisstraat 2
1087HT Amsterdam
Nederland

Voor welke doelen verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder bemiddeling, uitzenden detachering, payroll en werving & selectie. Meer specifiek, uw persoons gegevens worden verwerkt om:

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurd door onze medewerkers.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk dan wel een opdracht.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering, subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bij inschrijving / benadering:

 • NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleidingen en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen die u heeft gevolgd;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Referenties en getuigschriften.Op het moment dat u gaat werken voor Oris Project Support B.V.
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs en eventueel werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Ondernemersgegevens (in geval van ZZP). We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichting te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Oris Project Support zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst. Wij wijzen u er op geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door u verstrekte CV. Denk dan vooral aan BSN, gegevens over uw afkomst, gezondheid of strafrechtelijk verleden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Oris Project Support kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelenzoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten heeft u?

a) Recht op inzage

U heeft het recht om gratis informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van uw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie

U hebt het recht om uw gegevens door ons te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

c) Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde te verwijderen. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen onze diensten alleen dan weer worden verstrekt indien opnieuw, pro- actief door u deze gegevens aan ons worden vertrekt. Het recht om te verwijderen geldt niet als we uw gegevens bewaren conform de geldende boekhoud- en fiscale regelgeving.

d) Gegevensoverdracht

U heeft het recht om de verstrekking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te eisen in een formaat dat de overdracht naar een andere locatie of partij mogelijk maakt.

e) Recht van beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekkenprotocol

Wij nemen maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Daarnaast zijn er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief kan worden gehandeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.

Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen. Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van betrokkenen informeren wij ook de betrokkenen. Er hoeft geen melding te worden gedaan als:

 • de persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegden, bijvoorbeeld doordat versleuteling toegepast is;
 • Oris beschermingsmaatregelen heeft genomen die ertoe leiden dat het hoge risico van het datalek zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De melding aan de betrokkenen onevenredig veel inspanningen vergt. In dat geval zal Oris een openbare mededeling of soortgelijke doeltreffende melding doen van het datalek.

Contact

Mocht je vragen hebben over deze Privacy voorwaarden of de verwerking van persoonsgegevens door Oris, dan kun je contact opnemen via info@orisflex.nl
Per post via:

Oris Flex
Pieter Oosterhuisstraat 2
1087 HT AMSTERDAM

Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen.

Overig

Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie van deze Privacy voorwaarden is telkens eenvoudig raadpleegbaar via onze Website. Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

Job-alert

Wil je een nieuwe baan maar staat er geen vacature voor je tussen? Schrijf je dan in voor onze job-alert. Zo word je direct op de hoogte gebracht wanneer er een nieuwe vacature beschikbaar is.

Laat ORIS. aan de slag gaan

Niet de uitdaging gevonden waar je naar zocht? Upload dan je cv via de onderstaande knop. Wanneer er een passende vacature binnenkomt zullen we direct contact met je opnemen.

© 2024 ORIS. Flex Website door SMIT. Digitaal vakmanschap